Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι απαιτούμενες δεξιότητες για τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και τους εμπλεκόμενους στον Τρίτο τομέα της Οικονομίας

Α. Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Η Δια Βίου Μάθηση (Δ.Β.Μ) αφορά σε μια συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση του ατόμου σε νέους δρόμους και για νέους ορίζοντες, για απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και κατάκτηση νέων δρόμων και γνωστικών αντικειμένων.
Περιλαμβάνει την Τυπική Εκπαίδευση, τη Μη Τυπική Εκπαίδευση και την Άτυπη Μάθηση.» (http://www.gsae.edu.gr, 20-5-16)
Α.1.Η Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων


Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή ενεργητικών, δια-δραστικών και ευρετικών τεχνικών μάθησης, έτσι ώστε να είναι σε σχέση αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευομένους, στο πλαίσιο της «ολικής ανάπτυξης και έκφρασης του ατόμου» και του «συνειδησιακού μετασχηματισμού αυτού» με αρχές τη διαφορετικότητα των εκπαιδευομένων και την ανάδειξη της διαφορετικής εμπειρίας, γνώσεων και περιβάλλοντος του κάθε εκπαιδευόμενου.
Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων
Επειδή εκπαιδευόμενοι ενήλικες:  
1. Διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και είναι διαφορετικοί μαθησιακοί χαρακτήρες)
2. Παρουσιάζουν αντιστάσεις στη μάθηση από παλαιές διαφορετικές γνώσεις ή καταστάσεις, ή και από εσωτερικά εμπόδια και αμυντικές στάσεις,
3. Διαθέτουν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, (ορισμένες εκ των οποίων αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα μάθησης), η Δ.Β.Μ στην κ.ο πρέπει να αξιοποιεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Β. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β.1.Σε ποιους αφορά

Η Δια βίου Μάθηση αφορά σε όλα τα υποκείμενα που εμπλέκονται στην Κοινωνική Οικονομία, που πρέπει να εκπαιδεύονται και να ευαισθητοποιούνται, όπως :
·         Εν δυνάμει και υπάρχοντες Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, για να δημιουργήσουν βιώσιμες Κοινωνικές Επιχειρήσεις
·         Εκπαιδευτές, που πρέπει ν είναι ενήμεροι των ζητημάτων κ.ο.
·         Συμβούλους κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στελέχη δομών και υπηρεσιών
·         Στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
·         Διευθυντικά στελέχη φορέων κατάρτισης και εκπαίδευσης (π.χ ΚΕΚ)
·         Στελέχη φορέων της αλληλέγγυας οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών (για να ευαισθητοποιηθούν στην Κ.Ο)
·         Πολιτικά πρόσωπα και Managers Φορέων
·         Θιασώτες της Κ.ΑΛ.Ο,
·         Ευρύτερο κοινό, το οποίο ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Κ.ΑΛ.Ο , στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
Β.2 Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τους εν δυνάμει κι υπάρχοντες Κοινωνικούς επιχειρηματίες και τους δρώντες στην Κ.ΑΛ.Ο
Σήμερα παρατηρείται έλλειψη επαρκών εξειδικευμένων πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Φωτεινή εξαίρεση το πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας του ΕΚΠΑ (βλ. https://elearn.elke.uoa.gr
H αναγκαία εκπαίδευση αφορά τους εξής τομείς:
α) Βασικών δεξιοτήτων
 β) Θεωρητικών γνώσεων για την κοινωνική οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα , σε ζητήματα:
 γ) Τεχνικών και οργανωτικών δεξιοτήτων,
δ) Χρήσης και αναζήτησης Χρηματοδοτικών εργαλείων και εναλλακτικών πιστώσεων
ε) Κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων (π.χ ομαδική εργασία, δόμηση, αυτοεκτίμηση, επικοινωνία, δημιουργικότητα, ηγεσία, λήψη αποφάσεων, παρακίνηση)
στ) Kοινωνικής ευθύνης{C.S.R),&Κοινωνικού Απολογισμού  
ζ) Ζητημάτων ίσων ευκαιριών (Σχεδιασμού και ανάπτυξη σχεδίων ισότητας στις κοινωνικές επιχειρήσεις)
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  
Απαιτούνται ειδικά προγράμματα επιχειρηματικής συμβουλευτικής και ευαισθητοποίησης  σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Κ.Ο
Εκπαίδευση σε ζητήματα Κ.ΑΛ.Ο και Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κ.Ο & Κ.Ε, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (Π.Χ ΓΓΔΒΜ ΚΑΙ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΑ, κ.ά), ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Β. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ο


Ντούλια Δώρα, Οικονομολόγος, εμπειρογνώμων Κ.Ο,Κ.Ε, Μικροπιστώσεων Κ.Ε και Δ.Β.Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου