Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-


Κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνική οικονομία είναι οι οδηγοί της αλλαγής που λειτουργούν βάσει των βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις καλούνται  να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις, και  οικονομικά δημοκρατικά  μοντέλα ή πρακτικές για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων με επιχειρηματικό τρόπο για την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική αλλαγή. Οι οικονομικές δραστηριότητές τους θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων ιδίως της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των μειονεκτούντων και των αποκλεισμένων, των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, τη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων ή την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές).


Ο στόχος της παρούσας παρουσίασης και προσέγγισης  είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ιδέας δημοκρατικής κοινωνικής χρηματοδότησης επιτρέποντας περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν επιστρεπτέα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την αύξηση καινοτόμων επιχειρηματικό τους μοντέλων.
Η υποστήριξη αποσκοπεί:
• Ενίσχυση της παροχής κοινωνικών χρηματοδότηση μέσω θεσμών όπως οι ΗΘΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
• Η δημιουργία πραγματικής ζήτησης μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων για την κοινωνική χρηματοδότηση ώστε να συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

άξονες της παρουσίασης , έχουν ως στόχο:
(Α) να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι
(Β) την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών,
(Γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
(Δ) την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμης απασχόλησης, εξασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ε) την προώθηση των δημοκρατικών ηθικών μοντέλων χρηματοδότησης 

Αλέξανδρος Οικονόμου 
Msc Ψυχικής Υγείας - Ιατρική Σχολή Αθηνών
Υπεύθυνος ΚΣΔΕΟ "ΕΔΡΑ"Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου