Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Πρόταση αναδιοργάνωσης των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων


Οι δημοτικές δομές παιδείας του Δήμου Αθηναίων

Περιγραφή

Οι 7 Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας και οι 14 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες καλύπτουν τις 7 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων και αναλυτικά έχουν ως εξής:

1η Δημοτική Κοινότητα
-         Σχολική Επιτροπή Π.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 30, μαθητές 3.035
-         Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 16, μαθητές 2.815
2η Δημοτική Κοινότητα
-         Σχολική Επιτροπή Π.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 44, μαθητές 4.198
-         Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 13, μαθητές 2.795
3η Δημοτική Κοινότητα
-         Σχολική Επιτροπή Π.Ε. 11μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 23, μαθητές 2.602
-         Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. 11μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 9, μαθητές 2102
4η Δημοτική Κοινότητα
-         Σχολική Επιτροπή Π.Ε. 15μελές Δ.Σ, Σχολικές μονάδες 44, μαθητές 5.132
-         Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 15, μαθητές 3.537
5η Δημοτική Κοινότητα
-         Σχολική Επιτροπή Π.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 48, μαθητές 5.764
-         Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 15, μαθητές 4.009
6η Δημοτική Κοινότητα
-         Σχολική Επιτροπή Π.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 49, μαθητές 4.865
-         Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 15, μαθητές 3.406
7η Δημοτική Κοινότητα
-         Σχολική Επιτροπή Π.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 45, μαθητές 4.887
-         Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. 15μελές Δ.Σ., Σχολικές μονάδες 22, μαθητές 5.418
Δημοτική Κοινότητα
Σχολικές Επιτροπές
Δ.Σ. Μέλη
Σχολεία
Μαθητές
Αναλογία μαθητές ανά σχολείο
1
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
15
30
3.035
101,2
2
15
44
4.198
95,4
3
11
23
2.602
113,1
4
15
44
5.132
116,6
5
15
48
5.764
120,1
6
15
49
4.865
99,3
7
15
45
4.887
108,6
Σύνολα
283
30.483
107,7
Δημοτική Κοινότητα
Σχολικές Επιτροπές
Δ.Σ. Μέλη
Σχολεία
Μαθητές
Αναλογία μαθητές ανά σχολείο
1
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
15
16
2.815
175,9
2
15
13
2.795
215,0
3
11
9
2.102
233,5
4
15
15
3.537
235,8
5
15
15
4.009
267,3
6
15
15
3.406
227,1
7
15
22
5.418
246,3
Σύνολα
105
24.082
229,3

Στα 283 δημοτικά / νηπιαγωγεία φοιτούν 30.483 μαθητές, ενώ στα 106 γυμνάσια / λύκεια φοιτούν 21.980 μαθητές. Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το 73% του συνόλου, ενώ οι μαθητές τους το 58%, με μέση αναλογία τους 107,7 μαθητές ανά σχολείο. Οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας αποτελούν το 27% του συνόλου, ενώ οι μαθητές τους το 42%, με μέση αναλογία τους 229,3 μαθητές ανά σχολείο.
-         Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: καταγράφονται μεγάλες διαφορές στις αναλογίες μαθητών ανά σχολείο ανά Δ.Κ. (από 95,4 στην 2η Δ.Κ. έως 120,1 στην 5η Δ.Κ.).
-         Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: καταγράφονται μεγάλες διαφορές στις αναλογίες μαθητών ανά σχολείο ανά Δ.Κ. (από 175,9 στην 1η Δ.Κ. έως 267,3 στην 5η Δ.Κ.).
Αποτίμηση των λειτουργικών και διοικητικών δεδομένων των υφιστάμενων δομών
Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέκυψαν από τη συγχώνευση των μεμονωμένων σχολικών επιτροπών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, ακολουθώντας την γενική τάση περιορισμού των θυγατρικών νομικών προσώπων στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Από το 2011 μέχρι σήμερα ο Δήμος Αθηναίων λειτούργησε, ανά Δημοτική Κοινότητα, μία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και δύο Σχολικές Επιτροπέςρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Συνολικά συστάθηκαν και λειτούργησαν 7 Δ.Ε.Π. και 14 Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (ως Ν.Π.Δ.Δ.).

Προβλήματα λειτουργίας με τη σημερινή διοικητική δομή
·        Με τη σημερινή διοικητική δομή των Σχολικών Επιτροπών δημιουργείται ανάγκη διαθεσιμότητας μεγάλου αριθμού προσώπων για την πλήρη συγκρότηση των δεκατεσσάρων Διοικητικών τους Συμβουλίων.
·        Το θεσμικό πλαίσιο των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο των περισσότερων μελών των Δ.Σ. Επιπλέον με την διαρκή εισαγωγή νέων διατάξεων, οι υποχρεώσεις των μελών των Δ.Σ. απέναντι στις Δημοτικές και Κρατικές Αρχές έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε επιβαρύνουν σημαντικά την δυνατότητα συμμόρφωσης και τις προσωπικές ευθύνες που αναλαμβάνουν. Τα ίδια ισχύουν, αν και σε μικρότερο βαθμό για τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, με την σημαντική διαφορά ότι οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν αυτόνομα θυγατρικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, ενώ οι Δ.Ε.Π. συνιστώνται ως επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου με ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς.
·        Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Ν.Π.Δ.Δ. που δεν διαθέτουν δική τους διοικητική υποστήριξη από συγκροτημένη υπηρεσία με αποτέλεσμα συχνά να δημιουργούνται αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων με τις υπηρεσίες του Δήμου. Ως παράδειγμα αναφέρεται από τη Διεύθυνση Παιδείας το ζήτημα σχετικά με την ελλιπή κάλυψη των δαπανών των σχολείων, τα οποία απευθύνονται στη Διεύθυνση Παιδείας που με τη σειρά της αποστέλλει έγγραφα προς τις Σχολικές Επιτροπές ζητώντας ενημέρωση για τον τρόπο κατανομής των λειτουργικών δαπανών και για το αν λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας κατανομής που τους αποστέλλεται. Ενημέρωση που ως φαίνεται δεν φθάνει στην υπηρεσία παρά από ελάχιστες Σ.Ε.
·        Ένα άλλο ζήτημα αφορά τα αυξημένα ταμειακά υπόλοιπα στους απολογισμούς που έχουν καταθέσει οι Σ.Ε. Τα χρήματα φαίνεται να λιμνάζουν στα ταμεία των Νομικών Προσώπων και να μην αποδίδονται, όπως πρέπει, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των σχολείων.
·        Το μείζον ζήτημα ωστόσο που μας έχει απασχολήσει επανειλημμένως είναι η μεγάλη καθυστέρηση και η μη κατάθεση Οικονομικών Απολογισμών εκ μέρους κάποιων ΣΕ. Σχετικό έγγραφο έχει αποστείλει ο Γενικός Γραμματέας (12/11/2015, Α.Π. 364851), για την ταχύτερη υποβολή των εν λόγω στοιχείων, προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων από τους ΚΑΠ.
·        Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2013 οφείλονται ακόμη απολογισμοί από 3 Σχολικές Επιτροπές (2βάθμιες 1ης ΔΚ, 2ης ΔΚ και 5ης ΔΚ). Μόνο 5 από τις 14 Σχολικές Επιτροπές έχουν καταθέσει απολογισμούς του έτους 2014, ενώ μόνο 3 Σχολικές Επιτροπές έχουν καταθέσει απολογισμούς του έτους 2015 (1βάθμια και 2βάθμια 5ης ΔΚ και 1βαθμια 6ης ΔΚ).
·        Για την 2βάθμια Σ.Ε. της 2ης ΔΚ έχει κληθεί με απόφαση της αντίστοιχης ΔΕΠ το Υπουργείο Οικονομικών να διενεργήσει οικονομικό έλεγχο, στην δε 2βάθμια ΣΕ της 5ης ΔΚ έχει ζητηθεί έλεγχος από ορκωτούς λογιστές.
·        Τέλος κάποιες Σ.Ε. δεν προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, όπως αναφέρονται στο έγγραφο - οδηγία της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βιβλίο εσόδων-εξόδων, βεβαιώσεις μετρητών για το αδιάθετο υπόλοιπο, αποδείξεις είσπραξης κ.λ.π.).

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να τίθενται συχνά ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των Σ.Ε., σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση αλλά και σε περιπτώσεις που λαμβάνονται αποφάσεις που δεν είναι σύννομες, όπως εκείνη της 2βάθμιας της 6ης Δ.Κ. όπου με απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκαν καθήκοντα λογιστή με αμοιβή σε μέλος του.
Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Παιδείας με ενημερωτικό της σημείωμα προς τον Γ.Γ. του Δήμου με θέμα «Διαδικασίες Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών» προτείνει μεταξύ άλλων:
α) Να ζητηθούν από τις σχολικές επιτροπές τα extrait των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των σχολείων, προκειμένου να ελεγχθούν τα ποσά που τους έχουν κατατεθεί από τις σχολικές επιτροπές του Δήμου.
β) Σε περίπτωση που δεν γίνονται καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και υπάρχουν μπλοκ πληρωμών, να προσκομισθούν αντίγραφα των μπλοκ πληρωμών για τα χρήματα που δόθηκαν από τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών στους Διευθυντές των σχολείων.
Σε ό,τι αφορά τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας ασχολήθηκαν κυρίως με την κατανομή των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές. Ο εισηγητικός τους ρόλος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό των σχολικών υποδομών και την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των σχολείων της περιοχής τους, περιορίστηκε σε τρέχοντα θέματα.
Η Δημοτική Αρχή γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Σχολικές Επιτροπές και οι Δ.Ε.Π. Από πλευράς της έγινε διαρκής προσπάθεια στήριξης του έργου τους στο μέτρο που ήταν δυνατό. Στο χρονικό αυτό διάστημα επισημάνθηκαν οι όποιες δομικές αδυναμίες και καταγράφηκαν τα εξωγενή προβλήματα.
Κατόπιν τούτων κρίνεται σκόπιμο να προχωρήσει σε μια ριζική αναμόρφωση της λειτουργικής δομής των Δ.Ε.Π. και των Σχολικών Επιτροπών, στη βάση του παρακάτω σχεδίου.


Αναδιοργάνωση των δημοτικών δομών παιδείας
1) Διοικητική και οργανωτική λειτουργία
Γίνεται εξ αρχής αποδεκτό ότι οι αρμοδιότητες Δήμου σε θέματα παιδείας καλύπτουν θέματα λειτουργίας και υποδομών των σχολικών μονάδων, καθώς και κοινωνικών δράσεων στα σχολεία. Τα καθαρά εκπαιδευτικά θέματα παραμένουν αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης. Οι δημοτικές δομές στον τομέα Παιδείας θα είναι:

Αιρετά Όργανα

Υπηρεσιακά Όργανα

Αντιδήμαρχος για το Παιδί
Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας Παιδείας & Δια Βίου Μάθηση
Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα στα σχολικά κτίρια
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (1)
Διοικητική Υποστήριξη από Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
Σχολικές Επιτροπές (2)

Ø  Συγχωνεύονται οι επτά Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας σε μία, η οποία πέραν των διοικητικών - οικονομικών αρμοδιοτήτων, λειτουργεί ως ενιαίο εισηγητικό όργανο σχεδιασμού και πολιτικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αρμοδιότητες παιδείας.
Ø  Συγχωνεύονται οι 14 Σχολικές Επιτροπές σε δύο (2) ως εξής:
-         Μία (1) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
-         Μία (1) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι Σχολικές Επιτροπές, αν και ανεξάρτητα Ν.Π.Δ.Δ., διαχειρίζονται λειτουργικά ζητήματα παραπλήσια και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαφορετική διαχείριση ανά βαθμίδα.
Με την αναδιοργάνωση των Σχολικών Επιτροπών επιδιώκεται:
α) Αποτελεσματικότερη συμμόρφωση των νομικών προσώπων στις νομοθετικές διατάξεις μέσω της συγκροτημένης δημοτικής υποστήριξης,
β) Αναβαθμισμένο επίπεδο οικονομικού προγραμματισμού και διαχειριστικού ελέγχου,
γ) Εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων.
δ) Ταχύτερες υποστηρικτικές παρεμβάσεις στα σχολικά δεδομένα και μειωμένο διαχειριστικό κόστος,
ε) Πληρέστερη εικόνα των σχολικών δεδομένων σε επίπεδο Δήμου που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της δυνατότητας των Δημοτικών Αρχών να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμες πολιτικές Παιδείας για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών.
Με την αναδιοργάνωση θα επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση: α) των λειτουργικών θεμάτων των σχολικών μονάδων, β) του σχεδιασμού των σχολικών υποδομών και γ) της σύνδεσης σχολείου - τοπικής κοινότητας μέσω καινοτόμων δημοτικών παρεμβάσεων.
2) Προτεινόμενες συνθέσεις Διοικητικών Συμβουλίων
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Η σύνθεση της Δ.Ε.Π. θα ακολουθεί τις προβλέψεις των σχετικών διατάξεων. Τα μέλη της Δ.Ε.Π. δεν μπορούν να είναι μέλη των Σχολικών Επιτροπών.
Διοικητικά Συμβούλια Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
·        Έναν (1) δημοτικό σύμβουλο
·        Τέσσερις συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων
·        Έξι (6) Δημότες
·        Δύο (2) Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων
·        Ένα (1) Προϊστάμενο Νηπιαγωγείου
·        Ένα (1) Εκπρόσωπο Ενώσεων Γονέων
Διοικητικά Συμβούλια Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
·        Δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
·        Έναν (1) δημοτικό σύμβουλο
·        Τέσσερις συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων
·        Έξι (6) Δημότες
·        Δύο (2) Διευθυντές Γυμνασίων / Λυκείων
·        Ένα (1) μαθητή από 15μελές συμβούλιο του μεγαλύτερου Λυκείου του τομέα
·        Ένα (1) Εκπρόσωπο Ενώσεων Γονέων
Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν ανεξάρτητα και αυτόνομα Ν.Π.Δ.Δ. και δεν πρέπει να συγχέονται με τις δημοτικές υπηρεσίες. Επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι οι Σχολικές Επιτροπές δεν υποκαθιστούν τον Δήμο στο έργο και τις αρμοδιότητές του. Η αυτονομία που απολαμβάνουν οι σχολικές επιτροπές θα γίνεται σεβαστή, με βάση τη νομοθεσία και οι υπηρεσίες θα παρέχουν τη συνεργασία και την υποστήριξή τους στο μέγιστο βαθμό, μέσω συγκροτημένων σχημάτων.
Η Δημοτική αρχή επιθυμεί να έχει πρόσβαση πληροφόρησης στην οικονομική λειτουργία και τρέχουσα θέση των επιτροπών, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορεί να ενημερώνει πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε μέλος του Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ενημερώνεται για τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης καθ’ όλο το διάστημα της θητείας του, και όχι μόνο κατά τον απολογισμό.
Οι σχολικές επιτροπές που έχουν στην αρμοδιότητά τους μεγάλο αριθμό σχολείων επιβαρύνονται με πληθώρα καθημερινών ζητημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, σε βαθμό που πολλές φορές είναι αδύνατο να ανταποκριθούν εγκαίρως και επαρκώς μόνο μέσω της επέμβασης του Προέδρου τους. Για το σκοπό αυτό θα προβλέπεται ανάθεση αρμοδιότητας παρακολούθησης των ζητημάτων ανά δημοτική κοινότητα στον αναγκαίο αριθμό μελών της επιτροπής, τα οποία μέλη θα έχουν και την γενικότερη εποπτεία του έργου της επιτροπής στην Δ.Κ. ή σε ομάδα σχολείων της Δ.Κ.

Στελέχωση και λειτουργία

Η Δημοτική Αρχή έχει εισηγηθεί ρυθμίσεις κατά τον σχεδιασμό του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με τις οποίες θα προβλεφθούν επαρκείς θέσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων των κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να διατίθεται προσωπικό για την οργανωμένη υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.
Είναι σαφές ότι η συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων στο έργο των Σ.Ε., μέσω μιας οργανωμένης και συστηματικής διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, θα αναβαθμίσει πλήρως την λειτουργία τους και θα επιλύσει πληθώρα προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής θέματα: γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη, αποτύπωση οικονομικής διαχείρισης, ανάληψη και υλοποίηση ενεργειών με βάση τις αποφάσεις των Προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων. Δεν θα ανατίθενται πράξεις που αφορούν εκτέλεση χρηματικής διαχείρισης και αντίστοιχες ευθύνες: εισπράξεις, πληρωμές και πρόσβαση σε λογαριασμούς παραμένουν ρητά ευθύνη του Προέδρου ή του υπεύθυνου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα διαθέτει στελέχη που θα γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο εργασίας, θα παρακολουθούν διαχρονικά την κατάσταση στα σχολεία και θα υποστηρίζουν το έργο κάθε νέου Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών.
Τα σχολεία δεν θα είναι πλέον ευάλωτα στις διοικητικές αλλαγές και δεν θα επηρεάζονται από τις μεταβολές των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών, αφού θα έχει εξασφαλιστεί σταθερή και ποιοτική στελέχωση.
Τα μέλη των Δ.Σ., για να συνδράμουν τον Πρόεδρο στο έργο του, χρειάζονται ικανοποιητική γνώση του θεσμικού πλαισίου αλλά και ουσιαστική επαφή με τα τακτικά και έκτακτα θέματα κάθε σχολείου. Δεν μπορούν όμως να βρίσκονται σε καθημερινή βάση στα γραφεία των Σ.Ε., για να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα των σχολείων και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν όλο το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Η Δημοτική Αρχή θα λάβει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την υποστήριξη των νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Απολογισμός - Ελεγκτικό Συνέδριο – ευθύνες

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στις διατάξεις για τον απολογισμό των Σχολικών Επιτροπών, τον οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ταυτόχρονη ανάληψη των ευθυνών που προκύπτουν από την έγκρισή του.
Η μη υπαγωγή των Σχολικών Επιτροπών σε προληπτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο διευκολύνει την ταχύτητα εκτέλεσης του έργου τους, αλλά εκθέτει τον οικονομικό υπόλογο σε κίνδυνο, κατά τον κατασταλτικό έλεγχο, για δαπάνες που πιθανά θα απορριφθούν και θα καταλογισθούν.
Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η παροχή νομικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών, από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Σύνοψη εισήγησης

Το διάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο, ο διοικητικός κατακερματισμός και η απουσία συνεκτικής οργανωτικής δομής δυσχέρανε σημαντικά το έργο των Σχολικών Επιτροπών. Η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής σε δύο Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία θα υποστηρίζονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου, αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους. Ο εφοδιασμός τους με τα κατάλληλα διαχειριστικά εργαλεία και η υποστήριξή τους είναι ζητήματα που δεν επιδέχονται πλέον αναβολή.
Η διαρκής προσθήκη υποχρεώσεων των Σχολικών Επιτροπών απέναντι στη Κεντρική Διοίκηση επιβαρύνει το έργο τους και η ύπαρξη πολλών Σ.Ε. στον δήμο δημιουργεί πολλαπλές ταχύτητες συμμόρφωσης και ανταπόκρισης, με συνέπεια την παραγωγή ανισορροπιών μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Η Δημοτική Αρχή εκτιμά βάσιμα ότι αν οι Σχολικές Επιτροπές επιτύχουν ικανοποιητική απόδοση στις σημερινές προκλήσεις, θα αποδείξουν ότι και με απλούστερες λειτουργικές μορφές στον δημόσιο τομέα, ακόμα και χωρίς το εργαλείο του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μπορούν να αποδώσουν έργο υψηλής ποιότητας και διάφανης διαχείρισης.

Μαρία Ηλιοπούλου
Αντιδήμαρχος Αθηναίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου